Robert Damski

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lipnie

 • image
Previous Next

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

Wypełniając wniosek proszę zwrócić uwagę na następujące elementy:

 • wniosek należy wypełnić czytelnie,
 • w rubryce wierzyciel należy dokładnie wpisać dane wierzyciela,
 • w przypadku gdy wierzyciel nie posiada konta bankowego należy wpisać "na adres domowy"
 • w rubryce dłużnik proszę podać dokładne dane identyfikujące dłużnika, w szczególności imię, nazwisko lub nazwę osoby prawnej, adres (lub wszystkie znane), numery PESEL, NIP, REGON, datę urodzenia, imiona rodziców, nr KRS,
 • podając podstawę prowadzenia egzekucji należy wskazać rodzaj tytułu wykonawczego, określając także sąd który wydał tytuł, datę i sygnaturę akt,
 • do wszczęcia egzekucji konieczny jest tytuł wykonawczy - to znaczy wyrok zaopatrzony w klauzulę wykonalności,
 • należy dokładnie sprecyzować roszczenie, którego wyegzekwowania domaga się wierzyciel, podając kwotę należności oraz ewentualnie datę od której należy liczyć odsetki, o ile takie zostały zasądzone.

UWAGA: wskazane roszczenie nie może być większe niż to wynikające z tytułu wykonawczego.

W przypadku dochodzenia roszczenia niepieniężnego wypełniamy rubrykę "oraz" i wpisujemy roszczenie niepieniężne np. eksmisję, w takim przypadku należy podać ilość izb z których należy wyeksmitować dłużnika.

Wierzyciel we wniosku o wszczęcie egzekucji wskazuje świadczenie, które ma być spełnione. Wniosek o wszczęcie egzekucji umożliwia komornikowi przeprowadzenie egzekucji według wszystkich dopuszczalnych sposobów, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. Wierzyciel może jednak wskazać wybrany przez siebie sposób albo sposoby egzekucji. Kpc przewiduje następujące sposoby egzekucji: z ruchomości, konta bankowego, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności, nieruchomości. 

 • ruchomości: należy wskazać z jakich ruchomości należy prowadzić egzekucję, wskazując konkretne składniki majątku np. samochód osobowy podając jego numer rejestracyjny jeśli wierzyciel ma taką wiedzę,
 • wynagrodzenie za pracę: należy podać zakład pracy dłużnika,
 • konto bankowe: należy podać numer konta bankowego lub wskazać bank w którym dłużnik posiada konto,
 • wierzytelność: należy podać podmiot zobowiązany wobec dłużnika, jeśli dotyczy to świadczenia rentowego lub emerytalnego należy podać nazwę i adres tego zakładu,
 • nieruchomości: należy wskazać z jakiej nieruchomości komornik ma prowadzić egzekucję podając jej numer KW i załączając do wniosku egzekucyjnego wyciąg z księgi wieczystej.

Wniosek egzekucyjny należy podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem

WNIOSKI

Wnioski w sprawach o roszczenia pieniężne:

 1. wniosek o wszczęcie egzekucji -
 2. wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego -
 3. wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego - 

Wnioski w egzekucji z wierzytelności związanej z posiadaniem dokumentu:

 1. Wniosek o wszczęcie egzekucji z wierzytelności związanej z posiadaniem dokumentu -
 2. Wniosek o nakazanie sprzedaży prawa - 
 3. Oświadczenie dłużnika zajętej wierzytelności - 
 4. Wniosek o ustanowienie kuratora prawa - 
 5. Oświadczenie wierzyciela o przejęciu prawa na własność - 
 6. Wniosek o dokonanie sprzedaży prawa - 
 7. Oświadczenie małżonka do nabycia nieruchomości - 

Wnioski w sprawach o roszczenia alimentacyjne:

 1. Wniosek o wszczęcie egzekucji (KMP) - 
 2. Wniosek o podwyższenie alimentów - 
 3. Wniosek o wydanie zaświadczenia (fundusz alimentacyjny, zasiłek rodzinny, stypendium) -
Wniosek o wszczęcie egzekucji w celu opróżnienia lokalu oraz wyegzekwowania świadczenia pieniężnego -